Obchodní podmínky

1. Úvodní  ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TAFIMEX trade s.r.o. identifikační číslo 28645707, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 45063, (dále jen „prodávající“), byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tafimex.cz

1.2. Zákazníkem internetového obchodu http://www.tafimex.cz je spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.5. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupní smlouva

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na bankovní účet určený kupujícím.

2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

3. Práva z vadného plnění

3.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal: má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

3.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů

3.4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

3.5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

3.8. Ustanovení uvedená v čl. 3. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Způsoby úhrady zboží

Zboží, které nakupujete, můžete uhradit těmito způsoby:

Hotově při osobním odběru v naší provozovně.

Dobírkou: platba v hotovosti při převzetí zásilky od přepravní služby na místě určení.

Zálohovou platbou – platba převodem dopředu:

Pro každou objednávku se zvolenou platbou předem je Vám na kontaktní email z objednávky zaslána zálohová faktura s údaji k platbě. Pro urychlení zpracování Vaší objednávky je možné uhradit na náš bankovní účet č. 1387946689/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. celkovou částku objednávky, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo objednávky. Objednávka je vždy expedována až po připsání uvedené platby na náš bankovní účet.

4.2. Způsoby dodání objednaného zboží

Dodání přepravní službou DPD:

Zboží je doručováno na dodací adresu uvedenou v objednávce. Zboží je doručováno v pracovní den v rozmezí časů od 9 do 18 hod a proto je nezbytně nutné v objednávce uvést místo, na kterém budete opravdu k zastižení. Řidič přepravní společnosti Vás kontaktuje na mobilní telefon uvedený v objednávce, prvotní kontakt je formou textové zprávy (sms) – informace o termínu dodání, následně ráno před doručením balíčku Vás řidič kontaktuje telefonicky.

Osobní vyzvednutí na prodejně:

Zboží je možné vyzvednout osobně na adrse sídla společnosti TAFIMEX trade s.r.o.. Zboží můžete osobně vyzvednout v případě, že jste obdrželi emailové nebo telefonické potvrzení o připravení zboží k osobnímu odběru. Pro vyzvednutí objednávky je potřeba mít s sebou číslo objednávky (např. kopii potvrzení objednávky).Zboží je pro Vás na prodejně rezervováno 10 pracovních dnů.

4.3. Kontrola při předání zboží přepravcem: V případě, že je zásilka viditelně poškozena, sepište s dopravcem protokol o shledané závadě, vraťte zásilku zpět a informujte o této skutečnosti odesílatele.

4.4. V případě poškození obsahu zásilky, kdy nebyla zásilka viditelně poškozena a zboží bylo od přepravní služby převzato, prosím kontaktujte odesílatele pro vyřešení.

5. Evidence tržeb(EET)

5.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

6.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

6.4. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

6.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a také může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6.8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv

7.1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14 dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Peníze za vrácené zboží se vrací bankovním převodem na ověřený účet kupujícího. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité. Výše uvedené platí také pro internetové objednávky s osobním odběrem. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti.

7.2. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

8. Reklamační řízení - reklamační řád

8.1. Reklamační řízení se řídí reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

8.2. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu http://tafimex.cz

8.3. Prodávající poskytuje na zboží a služby záruky v souladu s Občanských zákoníkem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití, montáže, technologických postupů, návodů k použití apod. Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu, není-li domluveno jinak.

8.4. Kupující je oprávněn uplatňovat reklamaci, pokud prokazatelně převzal zboží, které nebylo poškozeno přepravou.

8.5. Neprodleně po obdržení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu http://tafimex.cz je kupující povinen toto zboží zkontrolovat.

8.6. V případě, že vnější obal zboží je poškozen, kupující zboží buď nepřevezme, nebo sepíše s řidičem přepravní služby reklamační protokol (event. pořídí i digitální fotografii), který je podkladem pro další jednání o eventuální náhradě škody, pokud došlo k poškození zboží uvnitř obalu.

8.7. Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen obratem s touto informací kontaktovat prodejce písemně na email: info@tafimex.cz, telefonicky tel. 601 339 001 nebo případně písemně na adresu uvedenou na nákupní daňovém dokladu. Tato reklamace bude řešena okamžitě zaměstnanci prodávajícího.

9. Způsob uplatnění reklamace

9.1. Kupující uplatní reklamaci předáním vadného zboží přednostně v provozovně společnosti TAFIMEX trade s.r.o.

9.2. Reklamaci je také možné uplatnit po předchozí domluvě s prodávajícím, zasláním vadného zboží spolu s kopií faktury a dalšími doklady přepravní společnostní k prodávajícímu, kde jsou vyřizovány reklamace zboží, tedy na adresu  TAFIMEX trade s.r.o. Jana Sigmunda 304, 783 49 Lutín.

9.3. Pokud bude reklamace zaslána na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

10. Záruční oprava

10.1. Kupující má právo, aby byla vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží/zásilky prodávajícím.

10.2. Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborného posouzení, tedy v době potřebné k odbornému posouzení a otestování. Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

10.3. Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.

10.4. Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo v provozovně společnosti TAFIMEX trade s.r.o. od kupujícího a ten souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

10.5. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka společnosti TAFIMEX trade s.r.o., zodpovědného za vyřízení reklamace.

10.6. Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu zasláno zpět do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tafimex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

11.4. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.